Afvalstoffenheffing betalen

Product informatie

  Inleiding

  U betaalt jaarlijks afvalstoffenheffing aan de gemeente voor het ophalen en verwerken van uw afval. De gemeente stuurt u een aanslag.

  Omschrijving

  De gemeente haalt afval op of zorgt voor containers waar u uw afval kunt inleveren. Het afval wordt door de gemeente verwerkt. Hiervoor betaalt u jaarlijks afvalstoffenheffing aan de gemeente. U moet de afvalstoffenheffing ook betalen als u geen gebruik maakt van de ophaaldienst van de gemeente. Of als u weinig of geen afval aanbiedt.

  Bedrijven en winkels betalen geen afvalstoffenheffing. Zij betalen reinigingsrecht of regelen zelf de inzameling van hun afval.

  De afvalstoffenheffing bestaat uit een vast bedrag (het vastrecht) en een variabel bedrag. Het vastrecht, dat voor iedereen gelijk is, is opgenomen in de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen. Het variabele deel van de afvalstoffenheffing staat op de Diftar-nota.

  Het vastrecht

  De afvalstoffenheffing wordt gezamenlijk met de onroerendezaakbelastingen en de rioolheffing geheven. Iedere belastingplichtige ontvangt in de loop van het belastingjaar een gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen. Het vastrecht afvalstoffenheffing is te allen tijde verschuldigd, ongeacht of een container wel/niet wordt aangeboden ter lediging.

  Diftar

  Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven. Diftar betekent dat u naast het vastrecht afvalstoffenheffing over drie perioden van vier maanden een aanslag ontvangt die is gebaseerd op het volume van uw containers (groot of klein) en de frequentie (het aantal keer dat u de container bij de weg zet). Indien u gebruik maakt van de ondergrondse container staat op de aanslag het aantal inworpen in de ondergrondse container.

  Aanpak

  Zo betaalt u afvalstoffenheffing:

  • De gemeente stuurt u elk jaar een aanslag.

  Kosten

   

  • Het vastrecht per perceel, per belastingjaar bedraagt € 130,68 (prijspeil 2018).
  • Voor het ledigen van een grijze minicontainer van 240 liter, per lediging € 4,36 (prijspeil 2018).
  • Voor het ledigen van een groene minicontainer (GFT) van 240 liter, per lediging € 3,41 (prijspeil 2018).
  • Voor het ledigen van een grijze minicontainer van 140 liter, per lediging € 2,80 (prijspeil 2018).
  • Voor het ledigen van een groene minicontainer (GFT) van 140 liter, per lediging € 2,17 (prijspeil 2018).
  • Voor het ledigen via een ondergrondse container, per inworp € 1,01 (prijspeil 2018).

  Een extra container kost € 51,90 per container per jaar (prijspeil 2018). Dit bedrag is exclusief de ledigingskosten.

   

  Contact

  De afvalstoffenheffing wordt gezamenlijk met de onroerend zaakbelastingen en de rioolheffing op een gecombineerde aanslag geheven.

  Bezwaar en Beroep

  Als u het met de belastingaanslag(en) niet eens bent, kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet een bezwaarschrift indienen bij de Heffingsambtenaar van de gemeente De Marne, Postbus 11, 9965 ZG Leens. U kunt hiervoor een bezwaarformulier gebruiken. U vindt het bezwaarformulier op deze pagina.

  Uitstel betaling

  Het indienen van een bezwaarschrift schort de verplichting tot betaling niet op. Zo nodig kan op verzoek uitstel van betaling worden verleend. U kunt daartoe schriftelijk een verzoek indienen bij de Ambtenaar belast met de invordering van de gemeente De Marne. U kunt daarbij gebruik maken van het standaardformulier betalingsregeling.

  Als u een automatische incasso heeft afgegeven en als u een bezwaarschrift tegen de gemeentelijke belastingen indient, wordt de automatische incasso niet stopgezet. Mocht u in aanmerking komen voor vermindering of ontheffing, dan wordt dit verrekend met de nog resterende termijnen.

  Beroep

  U kunt binnen zes weken na dagtekening van de uitspraak op het bezwaarschrift een met redenen omkleed beroepschrift indienen bij:

  Rechtbank Noord-Nederland

  Afdeling Bestuursrecht

  Locatie Groningen

  Postbus 150

  9700 AD Groningen

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.