Bomen kappen

Product informatie

  Omschrijving

  In de gemeente De Marne willen wij zo zorgvuldig mogelijk omgaan met het bomenbestand. U mag daarom niet zomaar een boom kappen, kandelaberen of knotten. In de bomenverordening van de gemeente De Marne staat precies aangegeven wanneer u wel of geen melding van voorgenomen kap moet doen. Er zijn namelijk uitzonderingen.

  Voorwaarden

  De gemeente toetst de boom op verschillende onderdelen:

  • de mate van overlast,

  • de vitaliteit,

  • de aanwezige kwaliteiten.

  Heeft u een boerderij of woning in het buitengebied, dan kunnen er nog twee andere regels van toepassing zijn:

  • De tuinen van sommige boerderijen hebben de status van waardevolle erfbeplanting. Wanneer dat zo is, dan is een melding alleen niet voldoende, maar moet ook een omgevingsvergunning, onderdeel aanleg (vroeger: aanlegvergunning) worden aangevraagd. In het bestemmingsplan staat aangegeven om welke tuinen het gaat.

  • Betreft de melding van voorgenomen kap een rij bomen van meer dan 20 stuks, of het te rooien oppervlak is meer dan 1000 vierkante meter, dan is ook een meldingsplicht inzake de Boswet van toepassing. Deze melding moet u doen bij het Ministerie van Economische Zaken. Dit formulier is te downloaden bij Overheid.nl.

  Is een van deze regels, of zijn beide voor u van toepassing, dan melden wij dit in de brief waarin wel of geen toestemming wordt gegeven voor de voorgenomen kap.

  Het kan zijn dat de gemeente u voorwaarden stelt voor de kap. Bijvoorbeeld een plicht tot herplant. Wanneer dit het geval is, wordt dit ook in dezelfde brief vermeld.

  Termijn

  Binnen enkele dagen krijgt u bericht of u mag kappen of niet. Naast de toets doet de gemeente een quick-scan Flora- en Faunawet. Blijkt uit deze quick-scan dat nader onderzoek noodzakelijk is, of de kap in strijd is met de Flora- en Faunawet, dan brengen wij u hiervan op de hoogte.

   

  Aanpak

  Wanneer u een boom wilt kappen (kandelaberen of knotten), en voor deze handeling een melding gedaan moet worden, kunt u het meldingsformulier hier online invullen en verzenden.

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  18-09-2018